אוכל אמיתי - תקנון

א. כללי

אוכל אמיתי Real Food (להלן "אוכל אמיתי") הינו מרכז בו ניתן להזמין בישול בהזמנה, אירועי בוטיק, סדנאות וכן להזמין תוכניות ליווי שונות, לליווי לאורח חיים מבריא אישי ואונליין, ליווי לאורח חיים ללא גלוטן ודל פחמימה, ליווי לאורח חיים פליאו/פליאו-קטוגני PKD, ליווי להורים לילדים צליאקיים ועוד וזאת באמצעות אתרי האינטרנט של אוכל אמיתי – www.realfood.co.il ו- www.anatftank.co.il .

 

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין אוכל אמיתי לבין המזמין אי-אלו מהשירותים, המוצרים, התהליכים והליווים (להלן: "השירותים והמוצרים") בעבור עצמו ו/או בן/בת זוגו, עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר שהוא נציגו על-פי דין (להלן: “המזמין”) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמנו השירותים והמוצרים על-אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: “המשתמש”).

תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר וכן על המזמינים שירותים ומוצרים בכל אופן אחר (טלפוני, ווטסאפ, אימייל, פגישה, אחר).

המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד אוכל אמיתי ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנת אי-אלו מתוכניות מהשירותים והמוצרים פועל מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.

המזמין מצהיר, כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה של שירותים ומוצרים בהתאם לדין עבור המשתמש.

בעצם ביצוע הזמנת שירותים ומוצרים הנך מסכים לתנאי תקנון זה.

מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לאוכל אמיתי באמצעות טופס ההתקשרות בתחתית עמוד זה.

 

ב. תנאים לביצוע רישום 

כתנאי לביצוע הזמנת מוצרים ושירותים, על המזמין למסור לידי אוכל אמיתי באמצעות טופס ההזמנה ו/או דרך המוסכמת להזמנה ע"י שני הצדדים   את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדוייקים:

9.1. שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.

9.2. שם פרטי ושם משפחה של המזמין.

9.3. מספר תעודת זהות ישראלי של המזמין ושל המשתמש.

9.4.פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.

9.5. פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.

9.6. הרישום באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או במידע/תוכן ממנו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

מסירת כל הפרטים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום/הזמנה.  אוכל אמיתי שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.

מסירת הפרטים המנויים בסעיף 9 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של שירותים ומוצרים. לא חלה חובה כללית על-פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע הזמנת שירותים ומוצרים ללא מסירתם.

המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.

אוכל אמיתי רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לשירותים ולמוצרים הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).

הפרסום באתר הינו בגדר מידע בלבד. ביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י אוכל אמיתי רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. אוכל אמיתי שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.

אוכל אמיתי תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הזמנת השירותים והמוצרים על-מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך. באפשרותך להודיע בכל עת, כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה באמצעות המייל וב-SMS.

ג. ביצוע רישום והסדרת התשלום 

 

המזמין יבצע את הזמנת השירותים והמוצרים בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, הכל על-פי טופס הרישום ו/או באמצעים המוסכמים על שני הצדדים (טלפוני, ווטסאפ, אימייל, פגישה, אחר)

 

תוכניות הליווי

תנאי תוכניות הליווי הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של תוכניות הליווי כמפורט בתוכנית עצמה ובנוסף:

המזמין יאשר קריאת הסכם ההתקשרות של תוכנית הליווי וכן התקנון.

בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום (בתשלום באמצעי אחר, קבלה תשלח לפרטי ההתקשרות שיימסרו ע"י המזמין).

אישור ההזמנה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.

עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה, למעט בתשלום באמצעות העברה בנקאית/מזומן/ביט וכדומה, כמוסכם ע"י שני הצדדים. אוכל אמיתי תאשר באופן מסודר את קבלת התשלום.

תוכנית הליווי הינה בהתאם למשך שנבחר על ידי המזמין.

תנאי ביטול:

 א. ניתן לבטל את תוכנית הליווי בכל עת, בכפוף לתנאים הבאים:

   1. ביטול תוכנית ליווי  14 יום מתחילתה תחייב בעלות הקמה והרשמה על-סך 400 ש"ח. באם במהלך שבוע זה התקיימה שיחת הייעוץ האישית, יחוייב סכום נוסף של 450 ש"ח עבור שיחת ייעוץ.

   2. ביטול תוכנית הליווי לאחר קיום סדנה יחייב תשלום מלא עבור תוכנית הליווי, ללא תלות במועד ובפרק הזמן שחלף מרגע ההרשמה

   3. לאחר 14 יום מתחילת תוכנית הליווי, לא יינתן החזר כספי כלשהו, 

 

מעדניית אוכל אמיתי

אתר אוכל אמיתי מציע מוצרי מזווה שונים, מוצרים בבישול בהזמנה וכן צירים ומאכלים ייחודיים, בבישול ביתי.

המזמין המזמין באתר אי-אלו ממוצרים אלו עושה זאת על פי שיקול דעתו ותוך לקיחת אחריות מלאה על השימוש במוצרים.

האחריות על אחסנת המוצרים, שמירה על טריותם ותקינותם הינה באחריות מלאה של המזמין/ה, לאחר מסירת המוצרים ללקוח/ה. 

אתר אוכל אמיתי אינו אחראי לתופעות אלרגניות, בריאותיות ו/או אחרות כתוצאה משימוש במוצרים, יש לברר את כל הפרטים אודות אי-אלו מהמוצרים טרם ביצוע ההזמנה

 

משלוחים

לכל תנאי המשלוחים, איסוף ואיזורי משלוח לרבות ימי ומועדי חלוקה לאיזורים השונים – לחצו כאן

 

רציפות

בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמשים באתר כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

בעלות וקניין רוחני

האתר, תוכניות הליווי, הסדנאות, המתכונים, הקטגוריות השונות באתר, התוכן לסוגיו, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של אוכל אמיתי ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו לאוכל אמיתי לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לאוכל אמיתי באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מתוכניות הליווי ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי בלי קבלת הסכמת ואישור אוכל אמיתי מראש ובכתב.

 

כללי

כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.

בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.

בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.

על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו תהייה סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו. 

לפרטים נוספים - ענת פרנק 052-3598640

כמו כן, ניתן לקבל פרטים נוספים באמצעות השארת פרטים: